Copper Falls to Eight-Week Low on Fear China Might Release Stockpiles

Speculation that China’s strategic stockpiling body, the State Reserve Bureau, is planning to gradually release some of its stockpiles of copper, aluminum and zinc over the coming months led to the downturn on Tuesday, analysts said. The world’s second-largest nation consumes half of the world’s refined copper. …


Хонг Конгийн их сургуулийн эрдэмтэд Covid-19 дахин туссан анхны тохиолдлыг мэдэгдсэн байна. Дахин халдвар авах боломж байж магад хэмээн эрдэмдтийн урьд таамаглаж байсныг бататгаж өгснөөрөө онлцлог юм.

33 настай Хонг Конг залуугийн хувьд эхний өвчлөл дээрээ бага зэргийн шинж тэмдэг илэрч байсан бол 2 дахь тохиолдол нь огт шинж тэмдэггүй байжээ. Цар тахал тусаад насан туршийн дархлаатай болохгүй байх магадлалтай боловч өвчтөнд 2 дахь тохоиолдол дээрээ юу ч мэдрэгдээгүй нь эхний өвчлөлөөсөө дархлал тогтсон байж болохыг харуулсан юм.

Хийх дүгнэлт нь цар тахал тусаад эдгэрсэн иргэд ч гэсэн үргэлжлүүлэн хамгаалалтын хэрэгслээ зүүх хэрэгтэйг сануулж байна.

Эх сурвалж: nbc15.com

Enkhuliral Dechin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store